BIỂU ĐỒ DOANH THU – LỢI NHUẬN 2017 -2021

Sự tăng trưởng của Công ty CP Công nghệ Phú Thành trong 5 năm qua: