Công ty CPCN Phú Thành hoàn thành 98% kế hoạch kinh doanh năm 2018

Ngày 19/01/2019, tại phòng họp số 2 – Trụ sở Công ty CPCN Phú Thành đã diễn ra đại hội cổ đông quý IV năm 2018.
Tại kỳ họp lần này, HĐQT đã báo cáo kết quả kinh doanh quý IV và tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 trước hội đồng cổ đông.
Trong báo cáo tổng kết cho thấy: doanh thu quý IV năm 2018 đạt gần 40 tỷ đồng vượt chỉ tiêu đề ra tại kì họp quý III năm 2018; doanh thu năm 2018 đạt hơn 98 tỷ đồng tăng 35% so với năm 2017. Như vậy trong năm 2018, công ty đã hoàn thành 98% kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận năm 2018 ( đạt 2,65 tỷ) tăng 189% so với năm 2017 ( đạt 1,4 tỷ) . Với kết quả đạt được đã cho thấy mức độ tăng trưởng của công ty trong năm vừa qua đạt mức khá so với tình hình chung của thị trường. Để đạt được kết quả này là nhờ vào sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh của ban lãnh đạo công ty và sự nỗ lực không ngừng của cán bộ nhân viên toàn công ty.
Từ kết quả đạt được trong năm 2018, HĐQT cũng đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2019 với những bước đi mới nhằm tạo nên những đột phá mới, tăng doanh thu cho công ty đạt khoảng 120 tỷ đồng; xây dựng bộ máy quản lí chuyên nghiệp hơn phù hợp với tình hình mới của công ty; nâng cao chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên tạo động lực cho sự phấn đấu trong hoạt động kinh doanh, xây dựng hình ảnh, thương hiệu công ty chuyên nghiệp…
Kết thúc cuộc họp, 100% cổ đông đều đồng ý với báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 của Hội đồng quản trị. Tất cả đều thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm mới, cùng nhau đoàn kết xây dựng công ty ngày càng phát triển.